VALMENTAUTUJATIETOREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Nimi
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Kati Tarkiainen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 360 7205, kati.tarkiainen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen valmentautujatietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Valmentautuja-asiakkaiden tietojen ja valmennussuhteiden hallinta sekä valmennustyön dokumentointi

Rekisterin tietosisältö
a) Henkilötiedot
– etu- ja sukunimi, sukupuoli, osoite, kotikunta, puhelinnumero
b) Lisätiedot henkilöstä
- lähettävän tahon yhteyshlö 
- työ- ja koulutushistoria
- äidinkieli ja muu kielitaito
- ajokortti (onko ajokorttia ja jos on, niin millainen)
- asevelvollisuus (onko suoritettu ja suoritustapa)
- työrajoitteet
c) Muut esitiedot ja suunnitelma tulevasta jaksosta
d) Valmennussuunnitelma ja muu valmennustyön dokumentointi
e) Tehdyt sopimukset, työpäivät ja läsnäoloseuranta

Säännönmukaiset tietolähteet
a) Lähettäviltä viranomaistahoilta asiakkaan suostumuksella annettu tieto
b) Asiakas itse
c) omasta toiminnasta kertyvä tieto

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän (Sofia CRM)  käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).